Pece pro automobilový průmysl

Elektrická kroková pec na sušení lepených dílů

Komorová pec

je navržena jako ležatá komora podélného tvaru. Jedná se o teplovzdušnou sušárnu s vnitřním závěsným dopravníkem. Kostra komorové pece je svařená z profilových materiálů, izolovaná sendvičovými tepelně izolačními panely odolnými proti vlhkosti. Krokovací mechanismus, pohonná jednotka dopravníku a jednotka úpravy vzduchu jsou umístěny nad stropem pece.

Jednotka obsahuje kompresor, kondenzátor, výparník a podávací ventilátory. Dveře pro vkládání a vyjímání dílů jsou na kratší straně pece a budou opatřeny bezpečnostními prvky (světelná závora). Odtah vzduchu z pece je proveden komínem ukončeným přírubou 3m nad zemí. Pec bude vybavena osvětlením zakládacího a vyjímacího prostoru. Prvky pro ovládání procesu zakládání a stavová signalizace budou umístěny u vstupu pece. Pec bude vybavena senzory teploty a vlhkosti prostředí v pracovní komoře. Řídící a regulační prvky jsou umístěny v rozvaděčové skříňi na zadní části pece. Zakládání dílů bude ve vertikální poloze zavěšením na mechanismus s tyčovou opěrkou.Celé zařízení je řízeno programovatelným automatem řady S7-300 s rozhraním PROFIBUS. Se zařízením je dodán uživatelský software pro automat a OP nutný pro provoz pece. SW neobsahuje programovou návaznost na vyšší systém. Pro nastavení a sledování provozních parametrů je zařízení vybaveno operačním panelem OP17. Pro ovládání zakládání je pracoviště vybaveno ručními ovladači připojenými na systém

Elektrická pec pro ohřev forem

Dvoukomorová pec

je určena pro ohřev forem v rozsahu 50°C – 200°C. Kostra pece je svařena z ocelových profilů a plechů. Vyzdívku pece tvoří vláknitá izolace, která zabraňuje přenosu tepla do okolí. Topné články jsou uloženy pod plechem na výsuvném vozíku dolní komory, na pevném roštu dna horní komory a v pohyblivých horních topných deskách obou komor. Každá topná deska je rozdělena do tří topných zón. V každé topné zóně je upevněn termočlánek, pomocí kterého je regulována teplota topných desek. Dveře se zvedají pomocí elektropřevodovky a řetězu. Jsou vedeny ve svislých vodítkách a při otevření se automaticky, odpojí přívod proudu do topení. Na stropní části pece jsou umístěny elektropřevodovky, sloužící ke zvedání nebo spouštění horních topných desek pomocí řetězů, ozubených hřebenů a pastorků, které jsou na bocích pece. Dosednutí horních topných desek na formu je hlídáno indukčním polohovým spínačem. Na pravém boku pece je v zadní části přívodní skříň rozvaděče a v přední části je ovládací skříňka s majákem. Na zadní části pece jsou umístěny rozvodné skříně a servopohony pro zdvih rolen v horní komoře. Dolní komora je vybavena výsuvným vozíkem s kontaktním zařízením. Vozík pece vyjíždí a zajíždí pomocí elektropřevodovky a řetězu. Pec je určena pro provoz v prostředí základním.

Většina el. výzbroje je soustředěna v rozvodných skříních, v přívodním rozvaděči a v ovládací skříňce. Přímo na peci je topení, snímače teploty, indukční polohové spínače a koncové spínače.
Formy se do horní komory zakládají pomocí pohyblivé jednotky, která formu přiveze k peci. Po otevření dveří a zvednutí rolen ve dně komory se forma přesune do pece. Po zasunutí formy, se spustí rolny a forma dosedne na topnou desku dna pece. Spustí se horní topná deska na formu, zavřou se dveře a začne ohřev.

Elektrická pec pro ohřev háků pro tažná zařízení

Elektrická komorová pec

je určena pro předehřev výrobků do teploty 350°C. Rozsah regulace teploty 100°C – 350°C. Kostra pece je zhotovena z ocelových profilů a plechů. Vláknitá Izolace pece zabraňuje přenosu tepla do okolí. V šachtách na stropní částin pece pod kryty jsou uloženy topné vložky, které intenzivně ofukují dva ventilátory umístěné na zadní stěně. Tím je zajištěn odvod tepla z povrchu topných těles a rovnoměrné rozložení teploty v pracovním prostoru. Uvnitř komory pece pod stropem se nachází řetězová kola a řetěz se závěsnými vozíky. V čelní části pece jsou umístěny dvoje dveře, které se pohybují pomocí pneumatického válce a lan. Teplota zpracovávaného materiálu je hlídána optickým čidlem. Správná poloha pro zakládání a vyjímání materiálu je hlídána indukčním čidlem, umístěným v přední části pece. Na levém boku pece je umístěn elektrický rozvaděč a skříňka rozvodu vzduchu. V horní části pece je elektropřevodovka, zajišťující pohyb hnacího řetězu. Ve stropní části pece je komínek s klapkou umožňující ruční nastavení odvětrání pece. Teplota v peci je snímána termočlánky, které jsou na levém a pravém boku ve stropní části pece. Pec má dvě nezávislé tepelné pojistky umístěné v prostoru topných vložkek.

Většina el. výzbroje je soustředěna v rozvaděči. Přímo na peci je topení, snímače teploty, nezávislé tepelné pojistky, ventilátory, elektropřevodovka pohonu řetězu, snímače polohy závěsů a dveří. Rozvaděč obsahuje řídící systém SIMATIC, hlavní vypínač, stykače, jistící a spínací přístroje, bezkontaktní spínače topení s chladiči. Teplota v peci je řízena programovatelným automatem Simatic S7-200, stejně jako pohyby všech mechanismů. Pro zadávání požadovaných hodnot, výpisy provozních a poruchových hlášení je na boku rozvaděče instalován ovládací panel Simatic OP 3. Zařízení unožňuje uživatelské nastavení teploty. Ta je měřena termočlánkovými snímači teploty v horní části pece a regulována na požadovanou hodnotu spínáním přívodu el. energie do topných tyčí. Zobrazuje se na panelu Simatiku, k ní je zobrazována „Teplota háku“ ta je informativní hodnotou pro kontrolu správnosti technologického procesu. Je měřena po výstupu háku z pece.

Pec pro předehřev slashových kůží

Horkovzdušná pec

je určena pro předehřev slashových kůží. Vnější opláštění pece je provedeno z konstrukční oceli s nátěrem RAL 9016-bílá. Vnitřní prostor pece je proveden z pozinkované konstrukční oceli. Konstrukce pece je řešena tak, aby bylo možno v peci umístit více „Slashových kůží“, které budou předehřívány na požadovanou pracovní teplotu.

Vyjímaní a vkládání „kůží“ je řešeno z přední části pece. Vlastní vkládání a vyjímání „kůží“ je řešeno pomocí posuvných palet. Jejich vysouvání je manuální. V konstrukci pece je uvažováno s budoucí instalací automatického otvírání a zavírání. Minimální doba „Slashových kůží“ na požadované teplotě v peci je 4 minut (dobu na teplotě lze programově měnit). Pec je vybavena blokováním pracovního cyklu (nelze zkrátit minimální dobu výdrže na teplotě). Pracovní teplota pece je 150°C.

Doba najetí na pracovní teplotu je 1 hodina.

V zadní části pece je umístěn rozvaděč a hlídač překročení maximální teploty pece. Rozvaděč obsahuje ovládací a spínací přístroje, řídící automat SIMATIC a svorkovnici pro připojení elektrické energie. V horní části pece je umístěno čidlo teploty snímající teplotu v prostoru pece a oběhový ventilátor topení. Při pohledu zepředu, v horní části pece, je umístěna signalizační skříňka signalizující různé provozní stavy. Po obou stranách pece v její horní části jsou umístěny topné spirály. Pojistkou proti nežádoucímu otevření dveří jsou čtyři elektromagnety.

Elektrická páternosterová horkovzdušná pec

Elektrická páternosterová pec

je určena pro předehřev „Slashových kůží“ s pracovní teplotou 65°C. Rozsah regulace teploty 0°C – 100°C.
Kostra pece je zhotovena z ocelových profilů a plechů. Izolaci pece tvoří panely, které zabraňují přenosu tepla do okolí. Ve speciálních šachtách na zadní stěně pece jsou uloženy topné vložky, které intenzivně ofukují dva ventilátory. Tím je zajištěn odvod tepla z topných těles a rovnoměrné rozložení teploty v pracovním prostoru. Pec je opatřena rychlovraty, které jsou v čelní části pece. Nad nimi jsou umístěny dva ventilátory, které tlakem proudícího vzduchu zabraňují unikání teploty z pece při otevřených vratech. Zakládání a vyjímání „Slashových kůží“ se provádí ručně. Teplota kůží je hlídána optickým čidlem, které je upevněno na pravé stěně uvnitř pece. Zpomalování a zastavování paternosteru je realizováno světlovodnými kabely umístěnými na levém boku páternosteru. Na levém čelním boku pece v dolní části je signalizační display, v horní části posuvná ovládací skříňka. Na levém boku je elektropřevodovka, zajišťující pohyb páternosteru. Ve stropní části pece je ochoz, komínek s klapkou a rozvaděč. Teplota v peci je snímána 6ti termočlánky. Pec má dvě nezávislé tepelné pojistky a nepotřebuje speciální základ. Stačí ustavení na rovné podlaze.

Elektrický rozvaděč je umístěn na stropu pece. Ovládací prvky jsou instalovány po obou stranách pracovního prostoru. Servisní a montážní dveře pro opravu pohybového mechanismu jsou umístěny ve stropu pece.

Nosná plata jsou vyrobena tak, aby nedocházelo k poškození ohřívaného dílu. Plata jsou konstruována pro jeden kus ohřívané kůže. V přední části pece je světelnými signály signalizován stav pece.

Celé zařízení je řízeno programovatelným automatem řady S7-200. Se zařízením je dodán uživatelský software pro automat a operační panel nutný pro provoz pece. SW neobsahuje programovou návaznost na vyšší systém. Pro nastavení a sledování provozních parametrů je zařízení vybaveno operačním panelem OP77B. Pro ovládání zakládání je pracoviště vybaveno ručními ovladači připojenými na systém.

Elektrická tunelová pec

Elektrická komorová průběžná pec

je určena pro vysoušení lepených dílů s pracovní teplotou 40°C a udržovanou vlhkostí v peci pod 15%.
Komorová pec je navržena jako ležatá komora podélného tvaru. Jedná se o teplovzdušnou sušárnu s vnitřním závěsným dopravníkem. Kostra komorové pece je svařená z profilových materiálů a izolována vláknitou tepelně izolační hmotou odolnou proti vlhkosti. Vnější zakrytování je z trapézového plechu povrchově upraveného. Jednotka úpravy vzduchu obsahuje kompresor, kondenzátor, výparník, ventilátor a je upevněna nad odkapávací vaničkou, která je umístěna nad stropem pece. Vanička zajišťuje odvod vody do odpadu.

Pro vkládání a vyjímání dílů jsou na obou stranách pece rychlonavíjecí vrata „ALBANY“ opatřené průhledem a bezpečnostními prvky. Pec je vybavena osvětlením vnitřního prostoru, senzory teploty a vlhkosti prostředí v pracovní komoře. Prvky pro ovládání procesu zakládání a stavová signalizace jsou umístěny u vstupu a výstupu pece. Pro nastavení a sledování provozních parametrů je zařízení vybaveno operačním panelem OP77B umístěným ve skříňce na pohyblivém rameni u výstupu z pece.

Řídící a regulační prvky jsou umístěny v rozvaděčové skříni umístěné na ochozu pece. Celé zařízení je řízeno programovatelným automatem řady S7-200. Se zařízením je dodán uživatelský software pro automat a OP nutný pro provoz pece. SW neobsahuje programovou návaznost na vyšší systém. Pro nastavení a sledování provozních parametrů je zařízení vybaveno operačním panelem OP77B.